Het UBO-register: verplichte mededeling van gegevens voor vennootschappen en andere juridische entiteiten

12/12/2018

Het UBO-register: verplichte mededeling van gegevens voor vennootschappen en andere juridische entiteiten

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voert een register van uiteindelijke begunstigden in België in (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”).
De bedoeling is om transparantie te creëren omtrent de eigendomsstructuren van organisaties en aldus efficiënter de strijd te kunnen aangaan tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Vanaf 31 oktober 2018 zijn alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen verplicht om hun uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register. Dit dient te gebeuren door de zaakvoerder(s) of bestuurders van de betrokken vennootschap of organisatie.

Bestaande organisaties krijgen tot 30 september 2019 de tijd om het UBO-register in te vullen. De gegevens dienen minstens jaarlijks gecontroleerd en bevestigd te worden. Eventuele wijzigingen dienen binnen de maand geregistreerd te worden. Indien wordt nagelaten om het register in te vullen en/of wijzigingen door te geven, zijn administratieve en strafrechtelijke geldboetes voorzien. Het is belangrijk om op te merken dat de sanctie niet door de vennootschap of vereniging wordt gedragen, maar opgelegd wordt aan de zaakvoerder(s) of bestuurders zelf.

Volgende personen kunnen uiteindelijke begunstigde zijn van een vennootschap:

 • Natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap of de stemrechtenin hun bezit hebben. Dit kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks via een andere vennootschap het geval zijn.
 • Natuurlijke personen die het zeggenschap hebben over de vennootschap via andere middelen dan het bovenvermelde aandeelhouderschap, nl. via een aandeelhoudersovereenkomst.
 • Indien niemand kwalificeert als uiteindelijke begunstigde op basis van bovenstaande methodes, wordt het ‘hoger leidinggevend personeel’ aangemerkt als uiteindelijke begunstigde. In de praktijk gaat het om de zaakvoerder(s) of de bestuurders.

Een uiteindelijke begunstigde is steeds een natuurlijk persoon. Indien aandelen van de vennootschap in handen zijn van een andere vennootschap, wordt de beoordeling gemaakt voor de natuurlijke personenaandeelhouders van deze laatste vennootschap via een cascadesysteem. Voor groepsstructuren is de identificatie van de uiteindelijke begunstigden aldus niet altijd even eenvoudig.

Voor VZW’s en stichtingen gelden specifieke regels.

Het is mogelijk om bewijsstukken toe te voegen met betrekking tot de doorgegeven informatie.
Mogelijke bewijsstukken zijn een kopie van het aandeelhoudersregister, een aandeelhoudersovereenkomst,
etc.
Volgende gegevens dienen opgenomen te worden per uiteindelijke begunstigde:

 • Naam, voornaam;
 • Geboortedag, -maand en -jaar;
 • Nationaliteit;
 • Land van verblijf;
 • Adres;
 • Rijksregisternummer;
 • Datum waarop de persoon uiteindelijke begunstigde is geworden;
 • Categorie waartoe de UBO behoort;
 • Omvang van het economische belang.

Het register is online toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten (inclusief de fiscale administratie) en de aan de witwaswetgeving onderworpen entiteiten die een waakzaamheidsverplichting hebben ten opzichte van hun cliënten (zoals banken, advocaten, accountants, notarissen). De gemarkeerde elementen in bovenstaande lijst, zijn publiek raadpleegbaar voor elke burger tegen betaling. Er zijn twee afwijkingen mogelijk met betrekking tot de publicatie van deze gegevens, nl. voor minderjarige personen en voor een uiteindelijke begunstigde die aantoont dat die toegang een blootstelling aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie inhoudt.

Inschrijving in het UBO-register is mogelijk via het elektronisch portaal MyMinfinPro met de elektronische identiteitskaart en de pincode. Het is aangewezen om alvorens een overzicht op te maken van de rechtstreekse en onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden aan de hand van de nodige bewijsstukken en alvast de gegevens van deze personen te verzamelen.

Indien gewenst kunnen wij u hierin bijstaan en uw verplichting met betrekking tot het UBO-register voldoen middels een elektronische volmacht aan ons kantoor.

Meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben rond het UBO-register, dan kan u contact opnemen met uw dossierbeheerder bij Lievens & Co via e-mail of telefonisch op het nummer 050 40 85 10.

U kan ook meer informatie vinden op de website van de FOD-financiën via volgende link: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register . Hier vindt u onder meer het Koninklijk Besluit, een gebruikershandleiding en een FAQ met de meest gestelde vragen op een heldere manier uitgelegd.


Terug naar alle nieuws

Schrijf u in op onze nieuwsbrief