Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden.

Algemeen.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden al onze overeenkomsten, offerten en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en diensten beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met ons kantoor te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.

Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractsvoorwaarden voorrang op de contractsvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze klant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd.

Onze dienstverlening wordt geleverd aan de tarieven die van toepassing zijn in ons kantoor op  het ogenblik van de dienstverlening. Deze prijzen kunnen door de klant steeds worden verkregen op eerste verzoek. Ons kantoor heeft het recht deze prijzen ten allen tijde aan te passen.

Al onze prijzen zijn exclusief BTW, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding.

De uitvoering van een dienstprestatie door ons kantoor geldt als bewijs van de bestelling van deze dienstprestatie en brengt de verbintenis van de klant met zich tot betaling van deze dienstprestatie.

 

Verplichtingen van de klant - termijnen.

Met het oog op de uitvoering van de aan ons kantoor verleende opdracht verbindt de klant er zich toe ons nauwgezet alle nodige informatie te verstrekken en met ons samen te werken.

De klant moet er over waken dat ons kantoor tijdig alle noodzakelijke inlichtingen, stukken en bescheiden ontvangt; zo niet zal ons kantoor ontslagen zijn van elke aansprakelijkheid voor de niet-naleving van de termijnen die opgelegd zijn in de wet, de reglementen en de akkoorden met betrekking tot de uitvoering van de fiscale, sociale of andere formaliteiten die binnen het bestek vallen van onze opdracht.

De klant verbindt er zich toe ons kantoor vóór de zesde van elke maand de volgende boekhoudingsstukken van de vorige maand te bezorgen: inkomende facturen, uitgaande facturen (beide behoorlijk gerangschikt en gecodeerd), maandstaat van dagontvangsten (uitgesplitst naar kas, bankcontact en giraal), contracten van lening, leasing en huur, alle bankuittreksels met ertussen gerangschikte dubbels (detail) van de gedane overschrijvingen en stortingen, kopies uit het bijgehouden kasboek, alle documenten inzake lokale belastingen en tenslotte in het algemeen alle andere documenten die ons kantoor vraagt om haar opdrachten uit te voeren.

Fiscale aangiften, aanslagbiljetten, vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, B.T.W.-rekeninguittreksels, B.T.W.-inregelstellingen, … m.a.w. alle documenten uitgaande van de fiscale administratie, waarbij eventueel moet gereageerd worden binnen een wettelijke termijn, zijn aan ons kantoor te faxen binnen de drie werkdagen alsmede via de post op te zenden binnen de zeven werkdagen na ontvangst ervan door de klant.

Bovenvermelde documenten zullen naar de vrije keuze van ons kantoor door de klant worden afgeleverd op het kantoor van ons kantoor of door ons kantoor opgehaald bij de klant, na voorafgaandelijke telefonische afspraak of na schriftelijke berichtgeving.

Iedere bewijslast dat een vertraging aan onze fout zou te wijten zijn, is ten laste van de klant.

De klant verbindt er zich toe, dit zowel voor, tijdens als gedurende drie jaar na het einde van de overeenkomsten of de werkzaamheden  door geen werknemers, bestuurders of cliënteel van  af te werven. In geval van overtreding zal de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het laatste jaar loon van de betrokken werknemer, de bestuursvergoedingen en tantièmes van de betrokken bestuurder over het laatste jaar of de omzet van  van het laatste jaar m.b.t. de betrokken klant, dit telkens met een minimum van 25.000 euro per onrechtmatig afgeworven persoon.

 

Uitvoering – ontbinding.

De klant verstrekt via een afzonderlijk document aan ons kantoor een volmacht teneinde de wettelijke documenten, verplicht in te dienen volgens diverse wettelijke bepalingen, te kunnen ondertekenen. Hierbij krijgt ons kantoor eveneens de bevoegdheid om bij derden informatie te vragen die direct betrekking hebben op de verplichtingen, spruitend uit de opdrachten die aan ons kantoor worden toevertrouwd in het kader van onderhavige overeenkomst.

Het zal ons kantoor ten allen tijde toegelaten zijn alle stukken, boeken en bescheiden te verplaatsen. Ons kantoor mag ze bij zich houden gedurende de tijd die hij nodig heeft om zijn opdrachten uit te voeren.

Wij hebben naar keuze het recht om:

  • ofwel de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen d.m.v. een kennisgeving bij eenvoudig aangetekend schrijven
  • ofwel de verdere uitvoering van onze prestaties op te schorten in de volgende gevallen: 
  • de klant laat na zijn verbintenissen uit te voeren
  • aangifte van staking van betaling of faillissement van de klant
  • kennelijk onvermogen van de klant
  • aanvraag of opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie door de klant op basis van de wet van 9 februari 2009 op de continuïteit van de ondernemingen, indien er reeds een contractuele wanprestatie was van de klant voorafgaand aan de toekenning van de opschorting en indien deze wanprestatie niet ongedaan wordt gemaakt door de klant binnen de 15 dagen na een ingebrekestelling
  • invereffeningstelling of in elk geval waarin een samenloop ontstaat tussen de schuldeisers van de klant,

In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de klant aan ons kantoor een schadevergoeding zal verschuldigd zijn die forfaitair wordt begroot op 25 % van de contractsprijs. Dit bedrag kan hoger zijn indien de werkelijk geleden schade hoger is of indien door de partijen een andersluidende overeenkomst werd afgesloten.

In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van ons, zal de klant gerechtigd zijn op dezelfde schadevergoeding, tenzij hij de hoedanigheid van handelaar heeft.

Ingeval ons kantoor de gedwongen uitvoering van de overeenkomst verkiest, wordt het contractsbedrag volledig gefactureerd en is het onmiddellijk eisbaar. In dat geval zullen wij slechts gehouden zijn onze diensten uit te voeren na tussenkomst van volledige betaling.

Alle gefactureerde bedragen zijn steeds eisbaar en de klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid van onze dienstprestaties. De klant zal desbetreffende desnoods zelf een vordering dienen te stellen, die echter in geen geval de vordering tot betaling van het openstaande saldo zal kunnen vertragen of opschorten.

 

Verplichtingen van ons kantoor.

De opdracht van ons kantoor is een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. Ons kantoor verbindt er zich toe de meeste zorg te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten, voor zover haar daartoe volledig en tijdig de vereiste middelen ter hand gesteld worden.

Met het oog op de vrijwaring van de belangen van de klant zal ons kantoor alles in het werk stellen voor de oordeelkundige toepassing van de wetten en reglementen die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van haar opdracht en dit op basis van de documenten die haar ter beschikking werden gesteld door de klant.

Ons kantoor kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de behaalde resultaten. De klant draagt iedere verantwoordelijkheid wanneer zijn boekhouding niet gestaafd is door bewijskrachtige bescheiden.

Ons kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen en vergissingen die, vóór de inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst door om het even wie mochten begaan zijn.

Ons kantoor zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor handelingen, verklaringen en gedragingen van de klant, van diens aangestelden of van personen die geen deel uitmaken van ons kantoor, wanneer dit gebeurd is op initiatief van voornoemde personen en/of buiten weten van ons kantoor en wanneer zulks een nadelige weerslag zou kunnen hebben op de normale uitvoering van de toevertrouwde opdrachten.

Bij laattijdigheid vanwege de klant kan ons kantoor niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige administratieve boete, bijslag en/of intrest.

Ons kantoor is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan noch van de bedragen, die de klant of diens aangestelden ons overmaken, noch van de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die ons door de klant worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

 

Prijs - betalingen - waarborgen.

In geval de klant de betalingsvoorwaarden niet stipt en volledig naleeft, heeft ons kantoor het recht, hetzij de ontbinding van de overeenkomst in te roepen zoals voorzien in de andere bepalingen van onderhavige overeenkomst, hetzij alle verdere dienstprestaties te schorsen. In dat laatste geval zal de klant daarvan per aangetekend schrijven verwittigd worden door ons kantoor.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar.

Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest op gelijk aan de verwijlsinterestvoet volgens de wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002.

Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 15 % op van het factuurbedrag met een minimum van 2.500,00 EUR. Dit ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals innings- en administratiekosten, kosten kaskrediet, bijdrageopslagen R.S.Z., enz... Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.

Het aanvaarden van een wissel door ons kantoor brengt niet met zich mee dat afstand zou worden gedaan van onze factuurvoorwaarden.

Door met ons te contracteren, komt ons klant met ons overeen dat wij steeds schuldvergelijking kunnen toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

 

Aansprakelijkheid.

De klant zal geen enkele aansprakelijkheidsvordering hebben uit hoofde van gebrekkige dienstprestaties indien niet is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • tijdige en volledige betaling van de prijs
  • onmiddellijke verwittiging per aangetekend schrijven nadat de gebrekkige dienstverlening werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn

Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de prijs aangerekend voor de gebrekkige dienstverlening en geldt enkel binnen de eerste zes maanden na het verrichten van de dienstprestatie.

 

Rechtskeuze en bevoegdheid.

Op al onze contracten, leveringen en diensten is enkel het Belgische recht van toepassing.

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Brugge.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ons kantoor het recht heeft evt. betwistingen te beslechten middels arbitrage. In dat geval hebben wij het recht beroep te doen op de door ons gekozen arbitrage- instelling en wordt de klant geacht de rechtsmacht van deze arbitrage- instelling te aanvaarden.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief